Z A W I A D O M I E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2024

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla uprzejmie informuje, że w dniu 08 lutego 2024 roku /czwartek/ o godzinie 15.30 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla.

                                

W przypadku braku quorum, kolejny termin zebrana ustala się na godzinę 16.00.

Obecność obowiązkowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 3. Uchwalenie porządku obrad zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w tym sprawozdania finansowego za rok 2023.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023 – uchwała Nr 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium za 2023 rok Zarządowi  Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla – uchwała Nr 2
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu działania stowarzyszenia na 2024 rok – uchw. Nr 3
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie zebrania.

 

                                                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                                                      Zofia Gałęzowska